Košarica

MOBILNE HLAČKE ZA SREDNJO, TEŽKO, ZELO TEŽKO INKONTINENCO IN OTROKE

ZZZS šifra: /
Trajnostna doba: največ 60 kosov na mesec, 1 kos namesto 2 kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic)
Zdravstveno stanje:

*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin¹, stara nad štiri leta in pol in težka nad 30 kg, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba z delno inkontinenco blata, stara nad 4 leta in pol in težka nad 30 kg, ima pravico do največ 4 kosov na dan.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji² ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan.

1 Še delno zadržuje urin pomeni, da ima zavarovana oseba sicer popolno urinsko inkontinenco, vendar s suhimi intervali, najpogosteje v razmaku od ene do treh ur, torej lahko “še delno zadržuje urin”.
2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MFK) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare.